Anunț privind inițierea procedurii de Achiziție directă

Primăria Peretu demarează procedura de Achiziție directă conform art. 29, lit. f din Legea 98/ 2016Servicii de acordare linie de credit pentru investiții în vederea finalizării proiectului „Sistem centralizat canalizare ape uzate menajere, extindere sistem centralizat alimentare cu apă, modernizare drumuri de interes local, reabilitare cămin cultural și înființare – dotare Centru social de zi pentru copii”, în conformitate cu HCL 20/ 13.06.2017
Descrierea contractului: Servicii de acordare linie de credit de 1.200.000 lei cu o perioadă de maturitate de 30 de luni și o perioadă de grație de 3 luni, pentru investiții în vederea finalizării proiectului „Sistem centralizat canalizare ape uzate menajere, extindere sistem centralizat alimentare cu apă, modernizare drumuri de interes local, reabilitare cămin cultural și înființare – dotare Centru social de zi pentru copii” în conformitate cu Documentația de atribuire publicată pe site-ul Primăriei (http://www.primariaperetu.ro), la secțiunea Informații de interes public, sau printr-o solicitare scrisă la adresa de e-mail: primaria.peretu@yahoo.com
Valoarea estimată totală fără TVA: 1.330.000 RON
Condiții contract: În conformitate cu Documentația de atribuire: Autoritatea contractantă nu acceptă ajustarea prețului contractului decât ca urmare a modificării dobânzii în funcție de indicele ROBOR 6M. Nu se acceptă ajustarea ulterioară a marjei fixe a instituției financiare și nici a procentelor/valorilor comisioanelor ofertate.
Perioada de grație: 3 luni.
Condiții participare:
 

  • Se va depune Autorizația de funcționare emisă de către Banca Națională a României în conformitate cu prevederile OUG nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului / autorizația acordată de autoritatea competentă din statul membru de origine. Pentru persoanele juridice române, documentele solicitate se prezintă în original/ copie legalizată/copie conformă cu originalul, iar pentru persoanele juridice străine documentele se prezintă în original/ copie conformă cu originalul și vor fi însoțite de traducere autorizată.
  • Se va depune certificatul constatator emis de ORC din care să rezulte obiectul de activitate principal /secundar și codurile CAEN aferente acestora, ce trebuie să aibă corespondent în codul CPV aferent procedurii și care trebuie să conțină date actuale/reale la momentul prezentării.
  • Se va prezenta o ofertă de preț în lei fără TVA, completând formularul de ofertă și anexa acestuia.
  • Ofertele se vor depune la sediul Primăriei Peretu sau pe adresa de mail primaria.peretu@yahoo.com. Nu vor fi acceptate oferte alternative. Limba în care poate fi redactată oferta : limba română.

Criterii adjudecare: prețul cel mai scăzut.
Se solicită ca oferta să cuprindă: valoarea împrumutului, moneda în care se va acorda împrumutul, perioada de grație, perioada de rambursare, rata dobânzii, nivelul comisioanelor și ale celorlalte costuri ale împrumutului
Termen limita primire oferte: 03.07.2017, ora 12.00
Informații suplimentare: Termen limită de primire a ofertelor: 03.07.2017, ora 12.00. Deschiderea ofertelor prezentate: 03.07.2017, ora 13.00. Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta: 60 de zile de la termenul limită de primire a ofertelor. Termenul limită pentru solicitarea de clarificări este data de: 29.06.2017. Procedura de atribuire este achiziție directă conform art. 29 lit. f) din Legea nr. 98/2016. Operatorii economici interesați pot descărca documentația de atribuire si de pe site-ul primăriei (http://www.primariaperetu.ro), la secțiunea Informații de interes public, sau o pot obține printr-o solicitare scrisă la adresa de mail: primaria.peretu@yahoo.com.
Adresa la care trebuie depuse ofertele: Ofertele se depun la sediul COMUNEI PERETU – PRIMĂRIA COMUNEI PERETU, JUDEȚUL TELEORMAN, Registratură, până la data de 12 iulie 2017, ora 12:00 sau la adresa de mail: primaria.peretu@yahoo.com.

Data și locul la care se va desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor: 12 iulie 2017, ora 12:00, Primăria Peretu.